Šiijski islam: Raj'a (16)

Šijje su često na udaru kritika zbog svog vjerovanja u koncept Raj'a, koji se spominje u nekim kur'anskim ajetima. Svako ko govori o ovom konceptu biva optužen za herezu, dok kritičari možda ne shvataju da je prvi koji je promovisao ovu ideju u muslimanskoj zajednici bio niko drugi nego Omer b. al-Khattab.

Nakon vijesti o smrti Poslanika, svi su požurili u Poslanikovu kuću da prisustvuju sahrani. Omer se tom prilikom zaklinjao Bogom, govoreći: “Muḥammed nije umro. On je odsutan iz očiju ljudi i vratit će se da odreže ruke i noge nekih ljudi.“ (Sīra Ibn Hishām, 4/305). Ozbiljna priroda Omerove izjave pokazuje da je on zaista vjerovao u to. Njegova izjava u suštini znači da Poslanik nije trajno umro, te će se vratiti iz te smrti da bi kaznio svoje neprijatelje, dok će njegova konačna smrt doći kasnije. To je koncept Rajʿa (prev. Ponavljati), koji kaže da će se neki ljudi vratiti na ovaj svijet nakon smrti.

Kur'an je također opisao slučajeve u kojima su se ljudi vratili u život na ovom svijetu nakon svoje smrti, a učenjaci su objasnili ajete u vezi s tim. Ggrupe za koje Kur'an kaže da su vraćene u život na ovom svijetu uključuju:

Grupu Izraelaca (Q2: 44-45)

Izraelac koji je ubijen (Q2: 72-73)

Grupa ljudi koji su umrli pa vraćeni u život (Q2: 243)

Ezra koji je vraćen na dunjalučki život sto godina nakon njegove smrti (Q2: 259)

Uskrsnuće mrtvih na ovom svijetu nakon Isaove molitve (P3: 49)

Ako je povratak u život na ovom svijetu nakon smrti nemoguć, kako možemo objasniti ove slučajeve u Kur'anu? Takvi primjeri jasno pokazuju da je povratak na ovaj svijet nakon smrti ne samo moguć, već se i dogodio i nema veze sa transmigracijom duša, to jest situacijom kada osoba umre sa sedamdeset godina i ulazi u drugi svijet, te kasnije ponovo dolazi na ovaj svijet kroz proces gestacije i ponovnog rađanja u tijelu djeteta, koje nastavlja da ponovo raste i umire. Ovo je također poznato kao reinkarnacija.

Reinkarnacija ima i druga značenja. Čovjekov duh odnosno duša ulazi u tijelo drugog pojedinca ili životinje dok ne postoji sklad između ovog jedinog duha i dva tijela. Šiijski učenjaci su napisali brojne knjige u kojima odbacuju pojam reinkarnacije. Kažu da doktrina reinkarnacije vodi do nevjerstva i politeizma. Po njihovom mišljenju, reinkarnacija je izgovor da se poriče zagrobni život i konačni sud. Kažu da će se svaki čovjek nakon smrti vratiti na ovaj svijet na jedan od sljedećih načina da se suoči s kaznom ili da mu se nadoknadi ono što mu je pripadalo.

Međutim, Rajʿa je potpuno drugačiji princip. Ovdje ljudska duša ponovo ulazi u svoje tijelo kao da nikada nije otišla. Nakon što smo razgovarali o mogućnosti Raj'a i razlikovali ga od reinkarnacije, sada je vrijeme da pogledamo dokaze:

Kur'anski dokazi Raj'a

Kur'anski ajet kaže da će grupa mrtvih biti vraćena u život božanskim zapovjedima na ovom svijetu: ' A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Naše poricali - oni će biti zadržani.' T (P27: 83)

U ovom ajetu Kur'an najavljuje da će određena grupa iz svakog naroda biti vraćena. Ovo se ne odnosi na Sudnji dan, jer to je kada će svi biti vraćeni u život. Kur'an opisuje Sudnji dan na sljedeći način:

„To je pouka za one koji se plaše patnje na onome svijetu; a to je Dan kada će svi ljudi biti sabrani i to je Dan kada će svi biti prisutni.“ (P11: 103)

Drugi ajet glasi: 'A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidiš Zemlju ogoljenu - a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili'. (P18: 47)

Prvi ajet govori o povratku određene grupe ljudi na ovaj svijet, dok oni govore o tome da su svi ljudi vraćeni bez izuzetka.

Abbasijski halifa, Maʾmūn, pitao je Imama al-Ridu za Rajʿu. Imam mu je rekao: „To se već dogodilo ljudima i Kur'an je o tome govorio. Poslanik je rekao da će ono što se dogodilo sa prethodnim zajednicama također zadesiti muslimansku zajednicu.“ (Biḥār al-Anwār, 53/59)

Do sada smo razgovarali o mogućnosti Rajʿe i dokaza za nju u Kur'anu, ali tek treba da shvatimo kako će ljudi biti izabrani za to i za koju svrhu će se vratiti. Ovo je najosnovnije pitanje kojim se moramo pozabaviti.

Što se tiče prvog pitanja, Šejh al-Mufid je rekao da će se, kada se pojavi Imam al-Mahdi, vratiti samo dvije grupe: čisti vjernici i čisti nevjernici. Svi ostali osim ove dvije grupe će ostati mrtvi do Sudnjeg dana. (Taṣḥīḥ al-Iʿtiqād, 40/45)

Razlog zašto će se vjernici vratiti na ovaj svijet je da mogu pomoći imamu al-Mahdiju i zaraditi veće nagrade. U međuvremenu, nevjernici će se suočiti s pravdom na ovom svijetu prije nego što odu na Vječnu kaznu.

Često postavljena pitanja

Kako se ovi vjernici i tirani mogu vratiti na ovaj svijet iako je Bog zabranio njihov povratak? Kur'an kaže: 'Zabranjeno je [ljudima] bilo kojeg grada koji smo uništili [da se vrate na svijet]: oni se neće vratiti.' (P21: 95)

Odgovor na ovo pitanje je jasan: zabrana je samo za one nevjernike koji su umrli usljed božanske kazne koja je zadesila njihov grad, a ne za svakoga ko umre od prirodne smrti.

Neki ajeti pokazuju da je povratak na ovaj svijet veoma poželjan, ali nije moguć za sve:

Kada smrt dođe do jednog od njih, on kaže: „Gospodaru moj! Vrati me natrag, da bih se ponašao ispravno u onome što sam ostavio iza sebe. - Nikako! To su samo riječi koje on kaže. A ispred njih je barijera do dana kada će biti oživljeni.“ (P23: 99–100)

Ovaj ajet izražava božansko pravilo (sunna ilahiyya), odnosno da kao opći princip nema života na ovom svijetu nakon smrti. Ova grupa namjerava da se vrati na ovaj svijet da bi ispravila svoje prošle greške. Takav povratak nije moguć. Međutim, to ne isključuje druge iznimke od božanskog pravila. Tako ovaj ajet nema nikakve veze sa povratkom vjernika i nevjernika putem Raj'a.
Top